Intro Text

一片漆黑之中一团白花花的事物,而且还在微微晃动,这究竟是什么东西?也不象是动物,可是如果不是动物它又为什么会动?天太黑,我又没有煤油灯照明,分辨不出那是何物。

Free HTML5 Template by FREEHTML5.co
Free HTML5 Template by FREEHTML5.co
Free HTML5 Template by FREEHTML5.co
Free HTML5 Template by FREEHTML5.co
Free HTML5 Template by FREEHTML5.co