Intro Text

山民只好解释道:“自古风水与易数不分家,所以才有阴阳风水之说。这里地处据马河畔,河水环西山而走,白蚁行处也必有水,所以《易经》中的蛊卦,也有利涉大川之语。山风蛊便应利涉大川。”

Free HTML5 Template by FREEHTML5.co
Free HTML5 Template by FREEHTML5.co
Free HTML5 Template by FREEHTML5.co
Free HTML5 Template by FREEHTML5.co
Free HTML5 Template by FREEHTML5.co